DEBT Manager är BAKK’s flaggskeppslösning som vi har utvecklat och optimerat under flera år. Det är en plattform som automatiserar kundernas arbetsflöden och processer, vilka ofta sker kontinuerligt 24/7 och i en skala av miljontals transaktioner/åtgärder. Vi har bekräftat effektiviteten av DEBT Manager systemet genom många lyckade kundsamarbeten, där systemet utgör en heltäckande IT-lösning som du kan anpassa efter dina behov.

DEBT Manager är en integrerad plattform skapad och utvecklad av BAKK i över 20 år. System inkluderar moduler dedikerade till hantering av följande processer:

 • Verifiering av B2C / B2B-kunder, Scoring och tillhandahållande av olika former av finansiering – BAKK Leander
 • Storskalig och automatisk (baserad på regelmotor eller BPMN-arbetsflöde) hantering av påminnelse och inkasso för primära och sekundära fordringsägare – BAKK Collector
 • Verifiering av leverantörer och kunder, tilldelning av kreditgräns och bevakning av fakturabetalningar – BAKK Trader

DEBT Manager erbjuder heltäckande support för hela Credit Management-processen. Tack vare systemets heltäckande lösning avseende uppkomst och hantering av verksamhetens fordringar (och därmed dess intäkter) ser vi, speciellt nu, behov för implementering av DEBT Managers automatiserade funktioner inom många företag i syfte att skapa bättre, kontroll, lägre kostnader och öka lönsamhet och därmed bidra till effektivare ekonomisk förvaltning. Hantering av påminnelse och inkassoprocesser inom företaget är viktig och snabb respons på förseningar i betalningar är nyckelområden för att skydda bolagets likviditet i tider av ekonomiska utmaningar och stigande räntor.

DEBT Managers olika moduler/funktioner:

LENDER

Det är en Loan Origination-lösning för kunder/verksamheter som förväntar sig en produkt anpassad efter deras specifika affärsmodell och behov. Lender ger dig möjlighet att självständigt definiera låneprodukter och deras ekonomiska logik, processer, scoring, kreditkontroller samt kundkommunikation och mycket mer.
Nyckelelement i systemet:

 • Stöd för flera kanaler med förfrågnings/ansökningsflöden (webb, Broker, Agent, Afiliant, Call-Center, mobilapplikationer)
 • Definiera dina egna scoringregler/kreditkontrollmodell eller integration med en vald beslutsmotor
 • Definiera dina egna finansiella produkter (omfattande produktkalkylator)
 • Flera utbetalningskanaler för beviljade lån
 • Processhantering (grafisk editering av arbetsflöden)
 • Omfattande möjligheter till självadministration av systemet (ingående och utgående kommunikation, åtgärder, rapporter, processflöden)
 • Betalningsuppföljning och löpande kundservice
 • Löpande registrering och bokföring av betalningar, beräkning av kostnader

Lenders funktionalitet är inte enbart begränsad till processer kopplade till beviljande av ett lån. Systemet erbjuder även support med hantering av din låneportfölj, klassificering av kunder och genomför ande av massmarknadsföringsaktiviteter. Beroende på dina behov och affärsstrategi kan du med DEBT Manager och dess moduler också internt hantera påminnelse samt inkassoprocessen eller outsourca indrivning av fordringar eller administrera försäljning av låneportföljer.

COLLECTOR

Modulen stödjer primära och sekundära fordringsägare i storskalig hantering av indrivningsprocessen. Genom innovativ digitalisering underlättar systemet förvaltning av din fordringsportfölj på ett automatiserat sätt med hjälp av en arbetsflödesmotor. Collector erbjuder en heltäckande lösning inom hela påminnelse, inkasso och verkställighetsprocessen men kan även fungera som ett stödsystem för kundens befintliga lösningar och delar av processen som kräver förbättring.

Nyckelelement i systemet:

 • Anpassningsbar system bestående av färdiga element/arbetsflöden som kan modifieras efter kundens behov samt lokala lagkrav
 • Stöd för alla processer inom indrivningsförfarandet
 • Scoring (segmentering av gäldenärer för att tilldela lämplig processväg)
 • Bevakning
 • Påminnelseprocess
 • Call Center
 • Inkassoåtgärder, rättslig indrivning (inklusive KFM) samt verkställighet
 • outsourcing av indrivning
 • Försäljning av fordringar
 • Omfattande stöd med hantering av finansiella flöden: bokföra betalningar eller återspegla bokföringen av ekonomi- och redovisningssystem (general ledger), detaljerade register över kostnader och betalningar/transaktioner med partners och leverantörer
 • Två arbetsfördelningsmekanismer (pool/overship management)
 • Omfattande rapporteringsmöjligheter
 • Omfattande möjligheter till självadministration av systemet

TRADER

DEBT Manager-plattformens innovativa och säkra lösningar, som automatiserar centrala processer inom en verksamhets dagliga drift, har visats sig vara anpassade för behov också inom dagligvaruhandeln och hela FMCG branschen, grossister samt bl.a. inom spedition d.v.s. där det finns ett behov av att ha kontroll över verksamhetens många och ny affärssamarbeten eller att verifiera kunder för att kunna fatta lämpliga beslut om tilldelning av handelskrediter. Fordringshantering kräver ofta ett individuellt förhållningssätt, till exempel i samordning med verksamhetens säljavdelning. Vår lösning stödjer processen att bevaka fordringar och därmed säkerställa ditt företags lönsamhet samt likviditet och kan anpassas efter kundens behov eller branschspecifika villkor.

Nyckelelement i systemet:

 • Onboarding av leverantörer / verifiering i kreditinformationsdatabaser / scoring
 • Automatisk generering och distribution av samarbetsavtal
 • Anpassningsbar mekanism för processer kopplade till godkännande av ett samarbete med en leverantör samt hantering av beloppsgränser för tilldelad handelskredit
 • Automatisk blockering av vidareförsäljning när de inställda parametrarna överskrids av en leverantör
 • Indrivning av utestående/obetalda fordringar (genom andra moduler av plattformen)

system do windykacji

BAKK finns redan i Sverige!

Låt oss bli samarbetspartners och stödja ditt företags digitala omställning och utveckling!

BAKK-ambassadör ansvarig för Skandinavien - Pawel Tomczyk

TOP